Contributie

Senioren Jeugdleden
€ 33,00 € 21,00

B-leden:

€ 15,00

Inschrijfgeld nieuwe leden:

€ 2,50

Wijze van betaling

De contributie dient bij vooruitbetaling voor 15 december te worden voldaan (zie artikel 26 van het huishoudelijk reglement) Eind oktober ontvangt u een verzoek (bij voorkeur per email) om de jaarlijkse contributie te voldoen. Omstreeks 15 december wordt er herinnering gestuurd. Indien eind december nog geen betaling bij de penningmeester is ontvangen, beslist het bestuur of het desbetreffende lid per 1 januari van het komende jaar wordt uitgeschreven bij de NBvV.

U kunt het bedrag overmaken, het gironummer van vvTropica is: NL29INGB0001945124